- หนังสือรับรองเงินเดือน
- หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
- หนังสือรับรองความประพฤติ
 - หนังสือรับรองค่าลดหย่อน
of0