รายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ลำดับ
คำนำ
ชื่อ
สกุล
ประเภท
สังกัด
1นาง กณิตา ธนเจริญชณภาส ข้าราชการ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2นาง กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ ข้าราชการ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3นาย กฤษฎา ภาณุมนต์วาที พนักงานมหาวิทยาลัย คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4นาย กวี สุจิปุลิ ข้าราชการ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5นางสาว กัญชลี เจติยานนท์ ข้าราชการ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6นาย กัมปนาท ปิยะธำรงชัย ข้าราชการ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7นางสาว กัลย์กนิต พิสมยรมย์ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8นาย กิจการ พรหมมา ข้าราชการ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9นางสาว กุลยาภัสร์ วุฒิจารี พนักงานมหาวิทยาลัย คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10นางสาว ขนิษฐา รุตรัตนมงคล ข้าราชการ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
11นาย คำรพ รัตนสุต พนักงานมหาวิทยาลัย คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
12นาย จรัณธร บุญญานุภาพ ข้าราชการ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
13นางสาว จรัสดาว คงเมือง ข้าราชการ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
14นาย จรูญ สารินทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
15นางสาว จวงจันทร์ จำปาทอง พนักงานมหาวิทยาลัย คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
16นางสาว จันทร์ทิพย์ ศรีทองอินทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
17นางสาว จิราภรณ์ สอดจิตร์ ข้าราชการ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
18นาย เจษฎา วิชาพร พนักงานมหาวิทยาลัย คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
19นางสาว ชนิดาภา อริยสุกริม พนักงานมหาวิทยาลัย คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
20นาย ชนินทร์ อัมพรสถิร ข้าราชการ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
21นาย ชัชวาลย์ จันทรวิจิตร พนักงานมหาวิทยาลัย คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
22ร้อยเอก ชัยวิวัฒน์ วงศาโรจน์ ข้าราชการ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
23นาย ชาญยุทธ กฤตสุนันท์กุล ข้าราชการ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
24นาย เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ ข้าราชการ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
25นาย ไชยยุทธ์ ช้างทอง ข้าราชการ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
26นางสาว ฐนิตา บุญสร้างสม พนักงานมหาวิทยาลัย คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
27นางสาว ณัฐฐา เพ็ญสุภา พนักงานมหาวิทยาลัย คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
28นางสาว ณัฐธนภรณ์ บัวแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
29นางสาว ณิชากร คอนดี พนักงานมหาวิทยาลัย คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
30นาง ดวงพร เปรมจิต ข้าราชการ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
31นาย เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ ข้าราชการ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
32นาย ตรีเพชร สว่าง พนักงานราชการ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
33นาย ถนอม สิงห์พราม พนักงานราชการ(เงินรายได้) คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
34นาย ทรงวุฒิ ทิอ่อน พนักงานมหาวิทยาลัย คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
35นาย ทศพร อินเจริญ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
36นางสาว ทิพวรรณ ทองสุข ข้าราชการ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
37นางสาว เทพสุดา รุ่งรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
38นาย ธนสรณ์ รักดนตรี พนักงานมหาวิทยาลัย คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
39นาย ธนัชสัณห์ พูนไพบูลย์พิพัฒน์ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
40นาย ธัชพล การะเกตุ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
41นางสาว ธัญญาลัคน์ จันทร์สมบัติ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
42นางสาว ธัญณ์ชนก เขียวคำ พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
43นางสาว ธิดารัตน์ สุวัฒวนิช พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
44นาย ธีรพร กงบังเกิด ข้าราชการ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
45นาย ธีระเดช อยู่นิ่ม พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
46นาย นพรัตน์ อินถา พนักงานมหาวิทยาลัย คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
47นาย นภดล ปุกแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
48นาย นรภัทร หวันเหล็ม พนักงานมหาวิทยาลัย คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
49นางสาว นวลกมล อาภรณ์พงษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
50นาย นัฐพล มหาวิค พนักงานมหาวิทยาลัย คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Page 1 of 98 (4865 items)Prev1234567969798Next