สถิติบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ วันที่ 5/28/2018 4:23 PM

 

คณะ/สำนัก/วิทยาลัย
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน)
พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณรายได้)
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้าง
ผู้มีความรู้ฯ ลูกจ้างชาวต่างประเทศ
รวมทั้งหมด
 
กลุ่มวิชาการ
กลุ่มบริหาร
กลุ่ม วช
กลุ่ม ชช
กลุ่ม ทั่วไป
วิชาการ
บริการ
วิชาการ
บริการ
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินงบประมาณรายได้
วิชาการ
บริการ
ประจำ
วิชาการ
บริการ
(คน)
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
44
1
0
2
0
50
19
0
9
2
8
0
0
0
1
0
136
คณะเภสัชศาสตร์
43
0
1
7
0
27
25
0
12
5
2
0
0
1
1
0
124
คณะแพทยศาสตร์
20
0
0
4
0
131
536
0
413
8
552
0
0
1
5
0
1670
คณะทันตแพทยศาสตร์
13
0
0
2
0
35
114
0
0
1
0
0
57
0
4
0
226
คณะนิติศาสตร์
3
0
0
0
0
26
11
0
2
0
2
0
0
0
0
0
44
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
22
0
0
0
0
63
20
0
11
4
1
0
0
1
6
0
128
คณะพยาบาลศาสตร์
5
0
0
0
0
52
17
0
5
1
17
0
4
1
1
0
103
คณะมนุษยศาสตร์
33
1
0
3
0
87
22
0
13
4
3
0
0
1
28
0
195
คณะวิทยาศาสตร์
74
1
0
7
2
84
28
2
17
9
4
0
0
3
6
0
237
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
42
0
0
0
1
65
25
0
12
1
9
0
0
2
1
0
158
คณะวิศวกรรมศาสตร์
41
1
1
2
2
64
25
0
8
9
6
0
0
2
1
0
162
คณะศึกษาศาสตร์
10
0
0
4
0
46
73
0
27
4
18
0
0
2
10
5
199
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
8
0
0
2
0
42
14
0
5
1
2
0
0
0
0
0
74
คณะสหเวชศาสตร์
9
0
0
1
0
68
30
0
17
1
4
0
0
0
1
0
131
คณะสังคมศาสตร์
8
0
0
1
0
45
18
1
10
1
2
0
0
0
1
0
87
คณะสาธารณสุขศาสตร์
0
0
0
1
0
42
24
0
11
1
5
0
0
0
1
1
86
บัณฑิตวิทยาลัย
0
1
0
3
0
0
15
0
9
4
2
0
0
1
2
0
37
วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน
0
0
0
0
0
6
0
0
6
0
0
0
0
0
1
0
13
วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
0
0
0
1
0
10
4
0
3
1
1
0
0
0
1
0
21
วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ
1
0
0
1
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
2
0
7
วิทยาลัยนานาชาติ
0
0
0
1
0
19
7
0
8
0
3
0
0
0
16
0
54
วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา
0
0
0
1
0
3
5
0
3
0
0
0
0
0
5
0
17
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
1
0
0
1
0
12
10
0
1
1
3
0
0
0
2
0
31
สำนักงานอธิการบดี
0
5
5
42
0
0
213
0
237
52
91
0
0
37
14
1
697
สำนักหอสมุด
0
2
2
7
1
0
15
0
15
4
7
0
0
1
0
0
54
รวมบุคลากรทั้งหมด
377
12
9
93
6
977
1272
3
855
114
742
0
61
53
110
7
4691
รวมบุคลากร (แยกตามประเภท)
497
2249
858
114
742
0
61
53
110
7
4691
รวมบุคลากร สายวิชาการ
377
-
977
-
3
-
-
-
0
-
-
110
-
1467
รวมบุคลากร สายบริการ
-
120
-
1272
-
855
114
742
-
61
53
-
7
3224

กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี

ติดต่อเบอร์ 055-961172