สถิติบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ วันที่ 9/22/2017 3:01 PM

 

คณะ/สำนัก/วิทยาลัย
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน)
พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณรายได้)
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้าง
ผู้มีความรู้ฯ ลูกจ้างชาวต่างประเทศ
รวมทั้งหมด
 
กลุ่มวิชาการ
กลุ่มบริหาร
กลุ่ม วช
กลุ่ม ชช
กลุ่ม ทั่วไป
วิชาการ
บริการ
วิชาการ
บริการ
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินงบประมาณรายได้
วิชาการ
บริการ
ประจำ
วิชาการ
บริการ
(คน)
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
45
0
0
3
0
50
19
0
9
2
7
0
0
0
1
0
136
คณะเภสัชศาสตร์
43
0
1
7
0
27
25
0
12
3
2
0
0
2
1
0
123
คณะแพทยศาสตร์
20
0
0
5
0
128
521
0
428
7
537
0
0
1
5
0
1652
คณะทันตแพทยศาสตร์
13
0
0
2
0
35
117
0
0
1
0
0
51
0
4
0
223
คณะนิติศาสตร์
3
0
0
0
0
26
11
0
2
0
0
0
0
0
0
0
42
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
22
0
0
0
0
60
20
0
12
2
2
0
0
1
6
0
125
คณะพยาบาลศาสตร์
7
0
0
0
0
52
18
0
5
1
17
0
4
1
3
2
110
คณะมนุษยศาสตร์
34
1
0
3
0
83
19
0
15
4
3
0
0
1
29
0
192
คณะวิทยาศาสตร์
75
1
0
6
2
83
26
2
18
7
4
0
0
3
8
0
235
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
42
0
0
0
1
64
25
0
12
1
9
0
0
2
3
0
159
คณะวิศวกรรมศาสตร์
41
1
1
2
2
64
26
0
10
6
8
0
0
2
1
0
164
คณะศึกษาศาสตร์
10
0
0
5
0
39
69
0
31
4
17
0
0
2
10
4
191
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
8
0
0
2
0
42
14
0
5
1
2
0
0
0
0
0
74
คณะสหเวชศาสตร์
10
0
0
1
0
69
30
0
16
0
4
0
0
0
1
1
132
คณะสังคมศาสตร์
8
0
0
1
0
44
18
1
10
1
2
0
0
0
1
0
86
คณะสาธารณสุขศาสตร์
0
0
0
0
0
41
25
0
12
1
4
0
0
0
1
1
85
บัณฑิตวิทยาลัย
0
1
0
3
0
0
15
0
7
3
2
0
0
1
0
0
32
วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน
0
0
0
0
0
6
0
0
6
0
0
0
0
0
3
0
15
วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
0
0
0
1
0
10
5
0
3
1
1
0
0
0
1
0
22
วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ
1
0
0
1
0
0
2
0
3
1
0
0
0
0
1
0
9
วิทยาลัยนานาชาติ
0
0
0
1
0
19
8
0
8
0
3
0
0
0
15
1
55
วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา
0
0
0
1
0
3
5
0
3
0
0
0
0
0
5
0
17
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
1
0
0
1
0
12
9
0
1
1
3
0
0
0
1
0
29
สำนักงานอธิการบดี
0
5
5
44
0
0
214
0
246
52
94
0
0
38
22
6
726
สำนักหอสมุด
0
2
2
7
1
0
15
0
15
4
7
0
0
1
0
0
54
รวมบุคลากรทั้งหมด
383
11
9
96
6
957
1256
3
889
103
728
0
55
55
122
15
4688
รวมบุคลากร (แยกตามประเภท)
505
2213
892
103
728
0
55
55
122
15
4688
รวมบุคลากร สายวิชาการ
383
-
957
-
3
-
-
-
0
-
-
122
-
1465
รวมบุคลากร สายบริการ
-
122
-
1256
-
889
103
728
-
55
55
-
15
3223

กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี

ติดต่อเบอร์ 055-961172