สถิติบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ วันที่ 3/26/2019 3:36 PM

 

คณะ/สำนัก/วิทยาลัย
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน)
พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณรายได้)
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้าง
ผู้มีความรู้ฯ ลูกจ้างชาวต่างประเทศ
รวมทั้งหมด
 
กลุ่มวิชาการ
กลุ่มบริหาร
กลุ่ม วช
กลุ่ม ชช
กลุ่ม ทั่วไป
วิชาการ
บริการ
วิชาการ
บริการ
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินงบประมาณรายได้
วิชาการ
บริการ
ประจำ
วิชาการ
บริการ
(คน)
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
41
1
0
1
0
51
19
0
7
2
7
0
0
0
2
0
131
คณะเภสัชศาสตร์
41
0
1
6
0
28
31
0
10
5
2
0
0
1
1
0
126
คณะแพทยศาสตร์
20
0
0
4
0
129
575
0
412
8
547
0
0
1
4
0
1700
คณะทันตแพทยศาสตร์
12
0
0
2
0
38
126
0
0
1
0
0
39
0
4
0
222
คณะนิติศาสตร์
3
0
0
0
0
25
11
0
2
0
1
0
0
0
0
0
42
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
20
0
0
0
0
62
24
0
7
4
1
0
0
1
7
0
126
คณะพยาบาลศาสตร์
5
0
0
0
0
52
17
0
5
1
15
0
4
1
1
0
101
คณะมนุษยศาสตร์
31
1
0
3
0
88
23
0
13
4
3
0
0
1
28
0
195
คณะวิทยาศาสตร์
72
1
0
8
2
88
33
0
14
11
4
0
1
3
5
0
242
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
41
0
0
0
1
66
25
0
12
1
9
0
0
2
2
0
159
คณะวิศวกรรมศาสตร์
41
1
1
2
2
63
29
0
8
7
6
0
0
3
1
0
164
คณะศึกษาศาสตร์
10
0
0
4
0
52
77
0
26
4
18
0
0
2
7
6
206
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
8
0
0
2
0
48
14
0
5
2
2
0
0
0
0
0
81
คณะสหเวชศาสตร์
8
0
0
1
0
70
37
0
13
1
4
0
0
0
0
0
134
คณะสังคมศาสตร์
8
0
0
1
0
44
20
0
9
1
2
0
0
0
5
0
90
คณะสาธารณสุขศาสตร์
0
0
0
1
0
45
27
0
8
2
5
0
0
0
1
0
89
บัณฑิตวิทยาลัย
0
1
0
4
0
0
16
0
9
4
2
0
0
1
3
0
40
วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน
0
0
0
0
0
6
0
0
6
0
0
0
0
0
4
0
16
วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
0
0
0
1
0
11
6
0
3
0
1
0
0
0
1
0
23
วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
วิทยาลัยนานาชาติ
0
0
0
1
0
18
7
0
8
0
3
0
0
0
14
0
51
วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา
0
0
0
1
0
3
3
0
1
0
0
0
0
0
0
0
8
วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
1
0
0
0
0
11
7
0
1
1
3
0
0
0
1
1
26
สำนักงานอธิการบดี
0
5
5
41
0
0
229
0
215
52
86
0
0
33
10
0
676
สำนักหอสมุด
0
2
2
7
1
0
15
0
15
4
6
0
0
1
0
0
53
รวมบุคลากรทั้งหมด
362
12
9
90
6
998
1371
0
809
115
727
0
44
50
101
7
4701
รวมบุคลากร (แยกตามประเภท)
479
2369
809
115
727
0
44
50
101
7
4701
รวมบุคลากร สายวิชาการ
362
-
998
-
0
-
-
-
0
-
-
101
-
1461
รวมบุคลากร สายบริการ
-
117
-
1371
-
809
115
727
-
44
50
-
7
3240

กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี

ติดต่อเบอร์ 055-961172