สถิติบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ วันที่ 12/10/2018 2:58 AM

 

คณะ/สำนัก/วิทยาลัย
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน)
พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณรายได้)
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้าง
ผู้มีความรู้ฯ ลูกจ้างชาวต่างประเทศ
รวมทั้งหมด
 
กลุ่มวิชาการ
กลุ่มบริหาร
กลุ่ม วช
กลุ่ม ชช
กลุ่ม ทั่วไป
วิชาการ
บริการ
วิชาการ
บริการ
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินงบประมาณรายได้
วิชาการ
บริการ
ประจำ
วิชาการ
บริการ
(คน)
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
41
1
0
1
0
50
20
0
8
2
7
0
0
0
1
0
131
คณะเภสัชศาสตร์
41
0
1
7
0
28
28
0
11
5
2
0
0
1
1
0
125
คณะแพทยศาสตร์
20
0
0
4
0
126
582
0
402
8
546
0
0
1
4
0
1693
คณะทันตแพทยศาสตร์
12
0
0
2
0
36
120
0
0
1
0
0
48
0
4
0
223
คณะนิติศาสตร์
3
0
0
0
0
26
11
0
2
0
1
0
0
0
0
0
43
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
20
0
0
0
0
63
21
0
9
5
1
0
0
1
7
0
127
คณะพยาบาลศาสตร์
5
0
0
0
0
53
17
0
5
1
15
0
4
1
1
0
102
คณะมนุษยศาสตร์
31
1
0
3
0
88
23
0
13
4
3
0
0
1
28
0
195
คณะวิทยาศาสตร์
72
1
0
8
2
85
29
0
16
10
4
0
0
3
4
0
234
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
41
0
0
0
1
65
25
0
12
1
9
0
0
2
1
0
157
คณะวิศวกรรมศาสตร์
41
1
1
2
2
63
27
0
9
8
6
0
0
3
1
0
164
คณะศึกษาศาสตร์
10
0
0
4
0
50
78
0
29
4
17
0
0
2
8
6
208
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
8
0
0
2
0
45
14
0
5
1
2
0
0
0
0
0
77
คณะสหเวชศาสตร์
8
0
0
1
0
70
36
0
15
1
4
0
0
0
0
0
135
คณะสังคมศาสตร์
8
0
0
1
0
42
18
1
10
1
2
0
0
0
5
0
88
คณะสาธารณสุขศาสตร์
0
0
0
1
0
45
26
0
9
2
5
0
0
0
1
1
90
บัณฑิตวิทยาลัย
0
1
0
3
0
0
15
0
8
4
2
0
0
1
2
0
36
วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน
0
0
0
0
0
6
0
0
6
0
0
0
0
0
4
0
16
วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
0
0
0
1
0
10
4
0
3
1
1
0
0
0
1
0
21
วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ
0
0
0
1
0
1
2
0
1
0
0
0
0
0
1
0
6
วิทยาลัยนานาชาติ
0
0
0
1
0
19
7
0
8
0
4
0
0
0
14
0
53
วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา
0
0
0
1
0
3
3
0
2
0
0
0
0
0
0
0
9
วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
1
0
0
0
0
12
10
0
1
1
3
0
0
0
2
0
30
สำนักงานอธิการบดี
0
5
5
40
0
0
220
0
223
50
87
0
0
33
10
0
673
สำนักหอสมุด
0
2
2
7
1
0
15
0
15
5
6
0
0
1
0
0
54
รวมบุคลากรทั้งหมด
362
12
9
90
6
986
1351
1
822
115
727
0
52
50
100
7
4690
รวมบุคลากร (แยกตามประเภท)
479
2337
823
115
727
0
52
50
100
7
4690
รวมบุคลากร สายวิชาการ
362
-
986
-
1
-
-
-
0
-
-
100
-
1449
รวมบุคลากร สายบริการ
-
117
-
1351
-
822
115
727
-
52
50
-
7
3241

กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี

ติดต่อเบอร์ 055-961172