สถิติบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ วันที่ 8/16/2018 5:03 AM

 

คณะ/สำนัก/วิทยาลัย
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน)
พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณรายได้)
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้าง
ผู้มีความรู้ฯ ลูกจ้างชาวต่างประเทศ
รวมทั้งหมด
 
กลุ่มวิชาการ
กลุ่มบริหาร
กลุ่ม วช
กลุ่ม ชช
กลุ่ม ทั่วไป
วิชาการ
บริการ
วิชาการ
บริการ
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินงบประมาณรายได้
วิชาการ
บริการ
ประจำ
วิชาการ
บริการ
(คน)
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
44
1
0
2
0
50
19
0
8
2
8
0
0
0
1
0
135
คณะเภสัชศาสตร์
42
0
1
7
0
27
27
0
12
5
2
0
0
1
1
0
125
คณะแพทยศาสตร์
20
0
0
4
0
129
562
0
390
8
548
0
0
1
4
0
1666
คณะทันตแพทยศาสตร์
13
0
0
2
0
35
115
0
0
1
0
0
53
0
4
0
223
คณะนิติศาสตร์
3
0
0
0
0
26
11
0
2
0
1
0
0
0
0
0
43
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
22
0
0
0
0
62
20
0
11
4
1
0
0
1
6
0
127
คณะพยาบาลศาสตร์
5
0
0
0
0
53
16
0
5
1
15
0
4
1
0
0
100
คณะมนุษยศาสตร์
33
1
0
3
0
86
22
0
13
4
3
0
0
1
28
0
194
คณะวิทยาศาสตร์
74
1
0
8
2
84
28
2
16
10
4
0
0
3
7
0
239
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
42
0
0
0
1
65
25
0
12
1
9
0
0
2
1
0
158
คณะวิศวกรรมศาสตร์
41
1
1
2
2
64
26
0
8
9
6
0
0
2
1
0
163
คณะศึกษาศาสตร์
10
0
0
4
0
47
76
0
29
4
17
0
0
2
9
5
203
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
8
0
0
2
0
44
14
0
5
1
2
0
0
0
0
0
76
คณะสหเวชศาสตร์
9
0
0
1
0
70
30
0
17
1
4
0
0
0
1
0
133
คณะสังคมศาสตร์
8
0
0
1
0
43
18
1
10
1
2
0
0
0
1
0
85
คณะสาธารณสุขศาสตร์
0
0
0
1
0
45
24
0
11
2
5
0
0
0
1
1
90
บัณฑิตวิทยาลัย
0
1
0
3
0
0
15
0
9
4
2
0
0
1
2
0
37
วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน
0
0
0
0
0
6
0
0
6
0
0
0
0
0
2
0
14
วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
0
0
0
1
0
10
4
0
3
1
1
0
0
0
1
0
21
วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ
1
0
0
1
0
1
2
0
1
0
0
0
0
0
2
0
8
วิทยาลัยนานาชาติ
0
0
0
1
0
18
7
0
8
0
3
0
0
0
13
0
50
วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา
0
0
0
1
0
3
3
0
3
0
0
0
0
0
5
0
15
วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
1
0
0
0
0
12
10
0
1
1
3
0
0
0
2
0
30
สำนักงานอธิการบดี
0
5
5
42
0
0
213
0
234
51
90
0
0
37
14
1
692
สำนักหอสมุด
0
2
2
7
1
0
15
0
14
4
7
0
0
1
0
0
53
รวมบุคลากรทั้งหมด
376
12
9
93
6
980
1302
3
828
115
733
0
57
53
106
7
4680
รวมบุคลากร (แยกตามประเภท)
496
2282
831
115
733
0
57
53
106
7
4680
รวมบุคลากร สายวิชาการ
376
-
980
-
3
-
-
-
0
-
-
106
-
1465
รวมบุคลากร สายบริการ
-
120
-
1302
-
828
115
733
-
57
53
-
7
3215

กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี

ติดต่อเบอร์ 055-961172