สถิติบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ วันที่ 12/17/2017 2:47 PM

 

คณะ/สำนัก/วิทยาลัย
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน)
พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณรายได้)
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้าง
ผู้มีความรู้ฯ ลูกจ้างชาวต่างประเทศ
รวมทั้งหมด
 
กลุ่มวิชาการ
กลุ่มบริหาร
กลุ่ม วช
กลุ่ม ชช
กลุ่ม ทั่วไป
วิชาการ
บริการ
วิชาการ
บริการ
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินงบประมาณรายได้
วิชาการ
บริการ
ประจำ
วิชาการ
บริการ
(คน)
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
44
0
0
3
0
50
19
0
9
2
8
0
0
0
1
0
136
คณะเภสัชศาสตร์
43
0
1
7
0
27
25
0
12
5
2
0
0
1
1
0
124
คณะแพทยศาสตร์
20
0
0
4
0
133
529
0
411
7
555
0
0
1
5
0
1665
คณะทันตแพทยศาสตร์
13
0
0
2
0
36
117
0
0
1
0
0
48
0
4
0
221
คณะนิติศาสตร์
3
0
0
0
0
26
11
0
2
0
2
0
0
0
0
0
44
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
22
0
0
0
0
61
20
0
10
3
2
0
0
1
6
0
125
คณะพยาบาลศาสตร์
6
0
0
0
0
52
18
0
5
1
18
0
4
1
3
2
110
คณะมนุษยศาสตร์
34
1
0
3
0
83
21
0
14
4
3
0
0
1
33
0
197
คณะวิทยาศาสตร์
75
1
0
6
2
83
26
2
18
9
4
0
0
3
8
0
237
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
42
0
0
0
1
65
25
0
12
1
10
0
0
2
3
0
161
คณะวิศวกรรมศาสตร์
41
1
1
2
2
64
26
0
8
9
7
0
0
2
1
0
164
คณะศึกษาศาสตร์
10
0
0
4
0
40
74
0
27
4
17
0
0
2
11
4
193
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
8
0
0
2
0
42
14
0
5
1
2
0
0
0
0
0
74
คณะสหเวชศาสตร์
10
0
0
1
0
69
30
0
16
0
5
0
0
0
1
0
132
คณะสังคมศาสตร์
8
0
0
1
0
44
18
1
10
1
2
0
0
0
1
0
86
คณะสาธารณสุขศาสตร์
0
0
0
1
0
42
24
0
12
1
5
0
0
0
1
1
87
บัณฑิตวิทยาลัย
0
1
0
3
0
0
15
0
7
3
2
0
0
1
0
0
32
วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน
0
0
0
0
0
6
0
0
6
0
0
0
0
0
3
0
15
วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
0
0
0
1
0
10
5
0
3
1
1
0
0
0
1
0
22
วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ
1
0
0
1
0
0
2
0
4
1
0
0
0
0
1
0
10
วิทยาลัยนานาชาติ
0
0
0
1
0
20
8
0
8
0
3
0
0
0
16
0
56
วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา
0
0
0
1
0
3
5
0
3
0
0
0
0
0
6
0
18
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
1
0
0
1
0
12
9
0
1
1
3
0
0
0
1
0
29
สำนักงานอธิการบดี
0
5
5
43
0
0
214
0
244
52
95
0
0
38
20
4
720
สำนักหอสมุด
0
2
2
7
1
0
15
0
15
4
7
0
0
1
0
0
54
รวมบุคลากรทั้งหมด
381
11
9
94
6
968
1270
3
862
111
753
0
52
54
127
11
4712
รวมบุคลากร (แยกตามประเภท)
501
2238
865
111
753
0
52
54
127
11
4712
รวมบุคลากร สายวิชาการ
381
-
968
-
3
-
-
-
0
-
-
127
-
1479
รวมบุคลากร สายบริการ
-
120
-
1270
-
862
111
753
-
52
54
-
11
3233

กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี

ติดต่อเบอร์ 055-961172