สถิติบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ วันที่ 3/23/2018 9:25 PM

 

คณะ/สำนัก/วิทยาลัย
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน)
พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณรายได้)
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้าง
ผู้มีความรู้ฯ ลูกจ้างชาวต่างประเทศ
รวมทั้งหมด
 
กลุ่มวิชาการ
กลุ่มบริหาร
กลุ่ม วช
กลุ่ม ชช
กลุ่ม ทั่วไป
วิชาการ
บริการ
วิชาการ
บริการ
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินงบประมาณรายได้
วิชาการ
บริการ
ประจำ
วิชาการ
บริการ
(คน)
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
44
0
0
3
0
50
19
0
9
2
8
0
0
0
1
0
136
คณะเภสัชศาสตร์
43
0
1
7
0
27
25
0
12
5
2
0
0
1
1
0
124
คณะแพทยศาสตร์
20
0
0
4
0
133
538
0
397
7
555
0
0
1
5
0
1660
คณะทันตแพทยศาสตร์
13
0
0
2
0
36
116
0
0
1
0
0
56
0
4
0
228
คณะนิติศาสตร์
3
0
0
0
0
26
11
0
2
0
2
0
0
0
0
0
44
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
22
0
0
0
0
63
20
0
11
4
1
0
0
1
6
0
128
คณะพยาบาลศาสตร์
6
0
0
0
0
52
17
0
5
1
17
0
4
1
0
0
103
คณะมนุษยศาสตร์
33
1
0
3
0
87
21
0
13
4
3
0
0
1
28
0
194
คณะวิทยาศาสตร์
74
1
0
7
2
83
28
2
18
9
4
0
0
3
6
0
237
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
42
0
0
0
1
65
25
0
12
1
9
0
0
2
1
0
158
คณะวิศวกรรมศาสตร์
41
1
1
2
2
64
25
0
8
9
6
0
0
2
1
0
162
คณะศึกษาศาสตร์
10
0
0
4
0
45
74
0
27
4
18
0
0
2
10
4
198
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
8
0
0
2
0
42
14
0
5
1
2
0
0
0
0
0
74
คณะสหเวชศาสตร์
9
0
0
1
0
69
30
0
17
0
4
0
0
0
1
0
131
คณะสังคมศาสตร์
8
0
0
1
0
45
18
1
10
1
2
0
0
0
1
0
87
คณะสาธารณสุขศาสตร์
0
0
0
1
0
42
24
0
11
1
5
0
0
0
1
1
86
บัณฑิตวิทยาลัย
0
1
0
3
0
0
15
0
7
4
2
0
0
1
2
0
35
วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน
0
0
0
0
0
6
0
0
6
0
0
0
0
0
1
0
13
วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
0
0
0
1
0
10
4
0
3
1
1
0
0
0
1
0
21
วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ
1
0
0
1
0
0
2
0
3
0
0
0
0
0
2
0
9
วิทยาลัยนานาชาติ
0
0
0
1
0
20
7
0
8
0
3
0
0
0
16
0
55
วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา
0
0
0
1
0
3
5
0
3
0
0
0
0
0
5
0
17
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
1
0
0
1
0
12
10
0
1
1
3
0
0
0
1
0
30
สำนักงานอธิการบดี
0
5
5
42
0
0
213
0
244
52
93
0
0
37
13
2
706
สำนักหอสมุด
0
2
2
7
1
0
15
0
15
4
7
0
0
1
0
0
54
รวมบุคลากรทั้งหมด
378
11
9
94
6
980
1276
3
847
112
747
0
60
53
107
7
4690
รวมบุคลากร (แยกตามประเภท)
498
2256
850
112
747
0
60
53
107
7
4690
รวมบุคลากร สายวิชาการ
378
-
980
-
3
-
-
-
0
-
-
107
-
1468
รวมบุคลากร สายบริการ
-
120
-
1276
-
847
112
747
-
60
53
-
7
3222

กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี

ติดต่อเบอร์ 055-961172