สถิติบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ วันที่ 10/19/2018 4:33 PM

 

คณะ/สำนัก/วิทยาลัย
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน)
พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณรายได้)
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้าง
ผู้มีความรู้ฯ ลูกจ้างชาวต่างประเทศ
รวมทั้งหมด
 
กลุ่มวิชาการ
กลุ่มบริหาร
กลุ่ม วช
กลุ่ม ชช
กลุ่ม ทั่วไป
วิชาการ
บริการ
วิชาการ
บริการ
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินงบประมาณรายได้
วิชาการ
บริการ
ประจำ
วิชาการ
บริการ
(คน)
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
41
1
0
2
0
50
20
0
8
2
8
0
0
0
1
0
133
คณะเภสัชศาสตร์
41
0
1
7
0
28
28
0
11
5
2
0
0
1
1
0
125
คณะแพทยศาสตร์
20
0
0
4
0
125
586
0
406
8
538
0
0
1
4
0
1692
คณะทันตแพทยศาสตร์
12
0
0
2
0
36
120
0
0
1
0
0
49
0
4
0
224
คณะนิติศาสตร์
3
0
0
0
0
26
11
0
2
0
1
0
0
0
0
0
43
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
20
0
0
0
0
63
21
0
9
5
1
0
0
1
8
0
128
คณะพยาบาลศาสตร์
5
0
0
0
0
53
17
0
5
1
15
0
4
1
1
0
102
คณะมนุษยศาสตร์
31
1
0
3
0
88
23
0
13
4
3
0
0
1
30
0
197
คณะวิทยาศาสตร์
72
1
0
8
2
85
29
2
16
10
4
0
0
3
6
0
238
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
41
0
0
0
1
65
25
0
12
1
9
0
0
2
2
0
158
คณะวิศวกรรมศาสตร์
41
1
1
2
2
63
27
0
9
8
6
0
0
2
1
0
163
คณะศึกษาศาสตร์
10
0
0
4
0
49
75
0
30
4
17
0
0
2
9
6
206
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
8
0
0
2
0
44
15
0
5
1
2
0
0
0
0
0
77
คณะสหเวชศาสตร์
8
0
0
1
0
70
37
0
15
1
4
0
0
0
1
0
137
คณะสังคมศาสตร์
8
0
0
1
0
42
18
1
10
1
2
0
0
0
5
0
88
คณะสาธารณสุขศาสตร์
0
0
0
1
0
45
26
0
9
2
5
0
0
0
1
1
90
บัณฑิตวิทยาลัย
0
1
0
3
0
0
15
0
8
4
2
0
0
1
2
0
36
วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน
0
0
0
0
0
6
0
0
6
0
0
0
0
0
3
0
15
วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
0
0
0
1
0
10
3
0
3
1
1
0
0
0
1
0
20
วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ
1
0
0
1
0
1
2
0
1
0
0
0
0
0
1
0
7
วิทยาลัยนานาชาติ
0
0
0
1
0
18
7
0
8
0
3
0
0
0
14
0
51
วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา
0
0
0
1
0
3
3
0
2
0
0
0
0
0
1
0
10
วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
1
0
0
0
0
12
10
0
1
1
3
0
0
0
2
0
30
สำนักงานอธิการบดี
0
5
5
39
0
0
218
0
222
50
87
0
0
35
11
0
672
สำนักหอสมุด
0
2
2
7
1
0
15
0
14
5
6
0
0
1
0
0
53
รวมบุคลากรทั้งหมด
363
12
9
90
6
982
1351
3
825
115
719
0
53
51
109
7
4695
รวมบุคลากร (แยกตามประเภท)
480
2333
828
115
719
0
53
51
109
7
4695
รวมบุคลากร สายวิชาการ
363
-
982
-
3
-
-
-
0
-
-
109
-
1457
รวมบุคลากร สายบริการ
-
117
-
1351
-
825
115
719
-
53
51
-
7
3238

กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี

ติดต่อเบอร์ 055-961172