สถิติคุณวุฒิบุคลากรแยกตามตำแหน่งทางวิชาการ(ข้อมูลมีปัญหาติดต่อ 1174, 1172)

ประเภท[Filter]
.
[Collapse]ตำแหน่งทางวิชาการ(Ascending)[Filter]
-
[Expand]วุฒิ(Ascending)[Filter]
[Expand]กลุ่ม(Ascending)[Filter]
[Collapse]1.อาจารย์1.อาจารย์ Total[Collapse]2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Total[Collapse]3.รองศาสตราจารย์3.รองศาสตราจารย์ Total[Collapse]4.ศาสตราจารย์4.ศาสตราจารย์ TotalGrand Total
ปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาตรีปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาตรีปริญญาเอกปริญญาโท ปริญญาเอก
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี13557319517723  20051657  33455
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ22883831917226119948  48112568
กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์10915392718430  11433639  11425
กลุ่มหน่วยงานสนับสนุน  4913                    13
Grand Total47229729798433791513132121441561461
เลือกรูปแบบการ Export
Export to:
v
Save
Open
Export Options:
ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล(Ascending)
ตำแหน่ง
วุฒิ
ประเภท
ภาค
คณะ
กลุ่ม
No data to display
เลือกรูปแบบโยนข้อมูล