สถิติคุณวุฒิบุคลากรแยกตามตำแหน่งทางวิชาการ(ข้อมูลมีปัญหาติดต่อ 1174, 1172)

ประเภท[Filter]
.
[Collapse]ตำแหน่งทางวิชาการ(Ascending)[Filter]
-
[Expand]วุฒิ(Ascending)[Filter]
[Expand]กลุ่ม(Ascending)[Filter]
[Collapse]1.อาจารย์1.อาจารย์ Total[Collapse]2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Total[Collapse]3.รองศาสตราจารย์3.รองศาสตราจารย์ Total[Collapse]4.ศาสตราจารย์4.ศาสตราจารย์ TotalGrand Total
ปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาตรีปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาตรีปริญญาเอกปริญญาโท ปริญญาเอก
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี12649317819322  21557764  44461
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ19073727020529123560  601  1566
กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์10913582529934  13333538  22425
กลุ่มหน่วยงานสนับสนุน  4913                    13
Grand Total42526127713497851583150121621671465
เลือกรูปแบบการ Export
Export to:
v
Save
Open
Export Options:
ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล(Ascending)
ตำแหน่ง
วุฒิ
ประเภท
ภาค
คณะ
กลุ่ม
No data to display
เลือกรูปแบบโยนข้อมูล