ข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร


ลากข้อมูลที่ต้องการจัดกลุ่มมาวางตรงนี้
ลำดับ
คำนำ[Filter]
ชื่อ[Filter]
นามสกุล[Filter]
ตำแหน่ง[Filter]
ประเภท[Filter]
ระดับ[Filter]
งาน[Filter]
ภาค[Filter]
คณะ[Filter]
 
1นางสาวลำจวนเขียวขำพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยชำนาญการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์
2นางสาวพัสนันท์พรครุฑเมืองพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยชำนาญการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์
3นางสาวพีรชญาทองปลิวพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยชำนาญการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์
4นางสาวเรณูสงวนดิษพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยชำนาญการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์
5นางสาวอำภาพรรณ์บุญเรืองพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยชำนาญการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์
6นางสาวกิรณาสวยสะอาดพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์
7นางสาวอัยลิศาวัฒนาณรงค์พยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยชำนาญการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์
8นางสาววรางคณาตาบูรีพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยชำนาญการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์
9นายธราพงษ์อ่วมอ่ำเภสัชกรพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์
10นางปราณีวัฒนวิบูลย์ไพศาลพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยชำนาญการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์
11นางภัทราวรรณสุพรรณไพบูลย์พยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยชำนาญการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์
12นางณิชานันท์คุ้มแพทย์พยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยชำนาญการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์
13นางมนฑนัฏฐ์ปาละพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยชำนาญการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์
14นางสาวเบญญาภาน้อยวิเศษพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์
15นางสาวสุวรรณาภู่ทิมพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยชำนาญการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์
16นางสาวนฤมลศิริรัตนพงศ์ธรพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์
17นางสาวศันสนีย์หล่อศิรินักวิชาการศึกษาพนักงานราชการไม่มีระดับงานส่งเสริมการจัดการศึกษากองบริการการศึกษาสำนักงานอธิการบดี
18นางภัทรวีร์ดามีพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยชำนาญการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์
19นางสาวเมธมณีพิชญอุษณะพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยชำนาญการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์
20นางสาวรติกรตันติเสวีนักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัยชำนาญการ สำนักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์
21นางสาวกนกพรรณสุภลาภนักวิชาการพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัยชำนาญการ สำนักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์
22นางจำรองระวังภัยพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยชำนาญการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์
23นางสาวอรทัยติ้งฉิ่นพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยชำนาญการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์
24นางสาวฉัฐธยาน์ศิริกิจเสถียรพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยชำนาญการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์
25นางปัทมาวงษ์กียู้พยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยชำนาญการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์
26นางสาวฬียาลักษณ์ธนภัทรโชติวัตพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยชำนาญการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์
27นางสาวพรภินันท์สระทองพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์
28นายวราพงษ์ทาตุ้ยพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์
29นายณสพลพ่วงกระทุ่มเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัยชำนาญการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์
30นางสาวอุมาพรจันธิมาอาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัยอาจารย์ ภาควิชาสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
31นางจิดาภาจำนงค์วัยนักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัยชำนาญการ สำนักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์
32นางสาววันวิสาข์แก้วสีนาคนักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติการ สำนักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์
33นางสาวสุประวีณ์สุวรรณรัตน์นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัยชำนาญการ สำนักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์
34นางสาวสุภาพรทวนทัยนักวิทยาศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติการ สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์
35นางสาวกรกชพิพัฒน์ศาสตร์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัยชำนาญการ สำนักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์
36นางสุพัตราดิษฐจันทร์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัยชำนาญการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์
37นางสาวชยาภัสร์ไกรเดชเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัยชำนาญการ สำนักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์
38นางสาวธิดารัตน์จักรทองเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัยชำนาญการ สำนักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์
39นางสาวณัฐพรแก้วแดงเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัยชำนาญการ สำนักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์
40นางยุพดีฟองชัยพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์
41นางสาววิภาดาผ่องจิตพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์
42นางฉวีวรรณสุดแสงพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยชำนาญการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์
43นางสาวพัชรินทร์แก้วถึงพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยชำนาญการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์
44นางสาววรรณิดาทาสีธงพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์
45นางสาวรวงรัตน์สิงห์โตพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยชำนาญการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์
46นางสุดาพรพงศ์พีรวิชญ์พยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยชำนาญการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์
47นางจิดาภาตั้งปัญญาวงศ์พยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยชำนาญการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์
48นางสาวสุจิตรายอดจันทร์พยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยชำนาญการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์
49นางสาวพัชรีปัญญาดีพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์
50นางสาวนิภาพรพรหมมีเนตรพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยชำนาญการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์
          
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
99
100
101
Next
Page 1 of 101 (5034 items)
[Condition]Create Filter