ข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร


ลากข้อมูลที่ต้องการจัดกลุ่มมาวางตรงนี้
ลำดับ
คำนำ[Filter]
ชื่อ[Filter]
นามสกุล[Filter]
ตำแหน่ง[Filter]
ประเภท[Filter]
ระดับ[Filter]
งาน[Filter]
ภาค[Filter]
คณะ[Filter]
 
1นางสาวลำจวนเขียวขำพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยชำนาญการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์
2นางสาวพัสนันท์พรครุฑเมืองพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยชำนาญการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์
3นางสาวพีรชญาทองปลิวพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยชำนาญการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์
4นางสาวเรณูสงวนดิษพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยชำนาญการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์
5นางสาวอำภาพรรณ์บุญเรืองพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยชำนาญการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์
6นางสาวกิรณาสวยสะอาดพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์
7นางสาวอัยลิศาวัฒนาณรงค์พยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยชำนาญการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์
8นางสาววรางคณาตาบูรีพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยชำนาญการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์
9นายธราพงษ์อ่วมอ่ำเภสัชกรพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์
10นางสาวปราณีพิลึกพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยชำนาญการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์
11นางภัทราวรรณสุพรรณไพบูลย์พยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยชำนาญการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์
12นางณิชานันท์คุ้มแพทย์พยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยชำนาญการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์
13นางทิพย์มณเทียรปาละพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยชำนาญการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์
14นางสาวเบญญาภาน้อยวิเศษพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์
15นางสาวสุวรรณาภู่ทิมพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยชำนาญการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์
16นางสาวนฤมลศิริรัตนพงศ์ธรพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์
17นางสาวศันสนีย์หล่อศิรินักวิชาการศึกษาพนักงานราชการไม่มีระดับงานทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากองบริการการศึกษาสำนักงานอธิการบดี
18นางภัทรวีร์ดามีพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยชำนาญการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์
19นางสาวเมธมณีพิชญอุษณะพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยชำนาญการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์
20นางสาวรติกรตันติเสวีนักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัยชำนาญการ สำนักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์
21นางสาวกนกพรรณสุภลาภนักวิชาการพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัยชำนาญการ สำนักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์
22นางจำรองระวังภัยพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยชำนาญการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์
23นางสาวอรทัยติ้งฉิ่นพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยชำนาญการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์
24นางสาวฉัฐธยาน์ศิริกิจเสถียรพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยชำนาญการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์
25นางปัทมาวงษ์กียู้พยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยชำนาญการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์
26นางสาวฬียาลักษณ์ธนภัทรโชติวัตพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยชำนาญการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์
27นายวราพงษ์ทาตุ้ยพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์
28นายณสพลพ่วงกระทุ่มเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัยชำนาญการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์
29นางสาวอุมาพรจันธิมาอาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัยอาจารย์ ภาควิชาสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
30นางจิดาภาจำนงค์วัยนักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัยชำนาญการ สำนักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์
31นางสาววันวิสาข์แก้วสีนาคนักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติการ สำนักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์
32นางสาวสุประวีณ์สุวรรณรัตน์นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัยชำนาญการ สำนักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์
33นางสาวสุภาพรทวนทัยนักวิทยาศาสตร์พนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติการ สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์
34นางสาวกรกชพิพัฒน์ศาสตร์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัยชำนาญการ สำนักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์
35นางสุพัตราดิษฐจันทร์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัยชำนาญการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์
36นางสาวชยาภัสร์ไกรเดชเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัยชำนาญการ สำนักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์
37นางสาวธิดารัตน์จักรทองเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัยชำนาญการ สำนักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์
38นางสาวณัฐพรแก้วแดงเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัยชำนาญการ สำนักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์
39นางยุพดีฟองชัยพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์
40นางสาววิภาดาผ่องจิตพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์
41นางฉวีวรรณสุดแสงพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยชำนาญการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์
42นางสาวพัชรินทร์แก้วถึงพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยชำนาญการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์
43นางสาววรรณิดาทาสีธงพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์
44นางสาวรวงรัตน์สิงห์โตพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยชำนาญการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์
45นางสุดาพรพงศ์พีรวิชญ์พยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยชำนาญการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์
46นางจิดาภาตั้งปัญญาวงศ์พยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยชำนาญการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์
47นางสาวสุจิตรายอดจันทร์พยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยชำนาญการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์
48นางสาวพัชรีปัญญาดีพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์
49นางสาวนิภาพรพรหมมีเนตรพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยชำนาญการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์
50นางสาวสมศรีคำพันธ์พยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยชำนาญการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์
          
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
99
100
101
Next
Page 1 of 101 (5020 items)
[Condition]Create Filter