ประเภทตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ดูรายละเอียด
ประเภทตำแหน่งวิชาการศาสตราจารย์คลิก
ประเภทตำแหน่งวิชาการรองศาสตราจารย์คลิก
ประเภทตำแหน่งวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์คลิก
ประเภทตำแหน่งวิชาการอาจารย์คลิก
ประเภทตำแหน่งผู้บริหารผู้บริหารคลิก
ประเภทตำแหน่งผู้บริหารผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่าคลิก
ประเภทตำแหน่งผู้บริหารผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าคลิก
ประเภทตำแหน่งทั่วไปผู้ปฏิบัติงานบริหารคลิก
ประเภทตำแหน่งทั่วไปผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาคลิก
ประเภทตำแหน่งทั่วไปผู้ปฏิบัติงานการเกษตรคลิก
ประเภทตำแหน่งทั่วไปผู้ปฏิบัติงานสัตวบาลคลิก
ประเภทตำแหน่งทั่วไปผู้ปฏิบัติงานประมงคลิก
ประเภทตำแหน่งทั่วไปผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์คลิก
ประเภทตำแหน่งทั่วไปผู้ปฏิบัติงานอาชีวบำบัดคลิก
ประเภทตำแหน่งทั่วไปผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมคลิก
ประเภทตำแหน่งทั่วไปผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรมคลิก
ประเภทตำแหน่งทั่วไปผู้ปฏิบัติงานพยาบาลคลิก
ประเภทตำแหน่งทั่วไปผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์คลิก
ประเภทตำแหน่งทั่วไปผู้ปฏิบัติงานโภชนาการคลิก
ประเภทตำแหน่งทั่วไปผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิคคลิก
ประเภทตำแหน่งทั่วไปช่างเครื่องคอมพิวเตอร์คลิก
ประเภทตำแหน่งทั่วไปช่างภาพคลิก
ประเภทตำแหน่งทั่วไปช่างพิมพ์คลิก
ประเภทตำแหน่งทั่วไปช่างศิลป์คลิก
ประเภทตำแหน่งทั่วไปช่างเขียนแบบคลิก
ประเภทตำแหน่งทั่วไปช่างเครื่องยนต์คลิก
ประเภทตำแหน่งทั่วไปช่างไฟฟ้าคลิก
ประเภทตำแหน่งทั่วไปช่างอิเล็กทรอนิกส์คลิก
ประเภทตำแหน่งทั่วไปช่างเทคนิคคลิก
ประเภทตำแหน่งทั่วไปช่างกายอุปกรณ์คลิก
ประเภทตำแหน่งทั่วไปช่างทันตกรรมคลิก
ประเภทตำแหน่งทั่วไปผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดคลิก
ประเภทตำแหน่งเชียวชาญเฉพาะวิชาการเวชสถิติคลิก
ประเภทตำแหน่งเชียวชาญเฉพาะวิเคราะห์นโยบายและแผนคลิก
ประเภทตำแหน่งเชียวชาญเฉพาะนิติการคลิก
ประเภทตำแหน่งเชียวชาญเฉพาะบริหารงานบุคคลคลิก
ประเภทตำแหน่งเชียวชาญเฉพาะบริหารงานทั่วไปคลิก
ประเภทตำแหน่งเชียวชาญเฉพาะวิชาการพัสดุคลิก
ประเภทตำแหน่งเชียวชาญเฉพาะวิชาการสถิติคลิก
ประเภทตำแหน่งเชียวชาญเฉพาะวิเทศสัมพันธ์คลิก
ประเภทตำแหน่งเชียวชาญเฉพาะที่ปรึกษาคลิก
ประเภทตำแหน่งเชียวชาญเฉพาะวิชาการเงินและบัญชีคลิก
ประเภทตำแหน่งเชียวชาญเฉพาะตรวจสอบภายในคลิก
ประเภทตำแหน่งเชียวชาญเฉพาะโสตทัศนศึกษาคลิก
ประเภทตำแหน่งเชียวชาญเฉพาะประชาสัมพันธ์คลิก
ประเภทตำแหน่งเชียวชาญเฉพาะวิชาการเกษตรคลิก
ประเภทตำแหน่งเชียวชาญเฉพาะวิชาการสัตวบาลคลิก
ประเภทตำแหน่งเชียวชาญเฉพาะการประมงคลิก
ประเภทตำแหน่งเชียวชาญเฉพาะวิทยาศาสตร์คลิก
ประเภทตำแหน่งเชียวชาญเฉพาะโภชนาการคลิก
ประเภทตำแหน่งเชียวชาญเฉพาะจิตวิทยาคลิก
ประเภทตำแหน่งเชียวชาญเฉพาะวิชาการอาชีวบำบัดคลิก
ประเภทตำแหน่งเชียวชาญเฉพาะวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์คลิก
ประเภทตำแหน่งเชียวชาญเฉพาะสุขศึกษาคลิก
ประเภทตำแหน่งเชียวชาญเฉพาะวิศวกรรมคลิก
ประเภทตำแหน่งเชียวชาญเฉพาะวิชาการศิลป์คลิก
ประเภทตำแหน่งเชียวชาญเฉพาะวิชาการช่างทันตกรรมคลิก
ประเภทตำแหน่งเชียวชาญเฉพาะวิชาการศึกษาคลิก
ประเภทตำแหน่งเชียวชาญเฉพาะบรรณารักษ์คลิก
ประเภทตำแหน่งเชียวชาญเฉพาะแนะแนวการศึกษาและอาชีพคลิก
ประเภทตำแหน่งเชียวชาญเฉพาะวิจัยคลิก
ประเภทตำแหน่งเชียวชาญเฉพาะเอกสารสนเทศคลิก
ประเภทตำแหน่งเชียวชาญเฉพาะนักสังคมสงเคราะห์คลิก
ประเภทตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะวิทยาการคอมพิวเตอร์คลิก
ประเภทตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะนักกายภาพบำบัดคลิก
ประเภทตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะทันตแพทย์คลิก
ประเภทตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะการพยาบาลคลิก
ประเภทตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะการแพทย์คลิก
ประเภทตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะการสัตวแพทย์คลิก
ประเภทตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะเทคนิคการแพทย์คลิก
ประเภทตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะเภสัชกรรมคลิก
ประเภทตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะรังสีการแพทย์คลิก
ประเภทตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะกิจกรรมบำบัดคลิก
ประเภทตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะเวชศาสตร์การสื่อความหมายคลิก
ประเภทตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมเครื่องกลคลิก
ประเภทตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมไฟฟ้าคลิก
ประเภทตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมโยธาคลิก
ประเภทตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมโลหการคลิก
ประเภทตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมเกษตรคลิก
ประเภทตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมเคมีคลิก
ประเภทตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะสถาปัตยกรรมคลิก
ประเภทตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะจิตวิทยาคลินิกคลิก